ผู้ผ่านการสอบ ตรอ. รุ่นที่ 1 / 2563 วันที่ 7 - 11 ตค. 62 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2019 เวลา 13:54 น.
1 นางสาว ปัณฑ์มรรษสร ประเสริฐมรรค
2 นาง บรรจบ  นามพลกรัง
3 นาง วรัญญา  หนูไทย
4 นางสาว กาญจนา  มณีประกรณ์
5 นางสาว ชวรัตน์  รมยานนท์
6 นางสาว ณัฐพร  แสงจันทร์
7 นางสาว ทิพย์เรณู  อนันตเดโชชัย
8 นางสาว นีรชา  จันต๊ะไพร
9 นางสาว มาลีวรรณ  ผาสุข
10 นางสาว รัตนาภรณ์  สาททอง
11 นางสาว สุกัลยา  คงเดช
12 นางสาว อรนุช  อันอาษา
13 นางสาว อุมาภรณ์  เวชกรรม
14 นางสาว เอมอร  ศักดิ์เดชะมณี
15 นาย กรศุทธิ์  กันทะนิด
16 นาย กฤษณะ  โพธิขำ
17 นาย กิตติพงศ์  ต๊ะศิริ
18 นาย กิตติพันธ์  เงินจันตา
19 นาย เกษม  สัจบาล
20 นาย เกียรติพงษ์  นามพลกรัง
21 นาย คณพล  ท้าวภิบาล
22 นาย จักรกฤษณ์  เหล็งหวาน
23 นาย จักรพล  โพนงาม
24 นาย จักรี  ศรีอินทร์
25 นาย ชนาธิป  เตปินใจ
26 นาย ชัยนเรศ  เสริมทรง
27 นาย ชุมพล  คำพิทูล
28 นาย ณัฐพงศ์  เผ่าเผือ
29 นาย ณัฐพงษ์  วง
30 นาย ณัฐพล  เดชนาดี
31 นาย เดโช  หนูไทย
32 นาย ต่อศักดิ์  พะชะ
33 นาย ธนกฤต  เพียรเสถียรกุล
34 นาย ธนภพ  นามพลกรัง
35 นาย ธนภัทร  พิเคราะห์
36 นาย ธนากร  แพงพุย
37 นาย ธรรมรัตน์  ขนอนคราม
38 นาย นนท์นรัฐ  จันต๊ะไพร
39 นาย นพหรรษพร  เชิดฉัน
40 นาย นภัส  กาฬภักดี
41 นาย นเรศ  ช่างกลึงเหมาะ
42 นาย นลธวัช  สุรินทร์
43 นาย บุญสืบ  เข็มนาค
44 นาย ปริญญา  เหมือนนิล
45 นาย ปริเวศ  สวัสเอื้อ
46 นาย ปิติพงษ์  ทองยศ
47 นาย เปรมศักดิ์  ใจวงศ์
48 นาย พงศกร  นิลจง
49 นาย พงศกานต์  สงวนสุข
50 นาย พงษ์ธนา  ปลื้มใจ
51 นาย พิจักษณ์  เพ็ชรพงษ์พันธ์
52 นาย พิเชษฐ์  ศุภธราวัฒน์
53 นาย พีรณัฐ  ไชยมงคล
54 นาย ภัทรกร  มาเจริญ
55 นาย ภูวนนท์  บุราณเดช
56 นาย เมษยน  บุญคง
57 นาย ยศธร  รอดย้อย
58 นาย รัชชานนท์  โพธิ์ย้อย
59 นาย รัฐพงษ์  แพรศรี
60 นาย รุ่งโรจน์  ภาคดนตรี
61 นาย เรวัต  ธูปกลาง
62 นาย วรธัช  ยะเทียม
63 นาย วัชระ  ชะอุ่ม
64 นาย วิเชียร  พรขำ
65 นาย วิเชียร  ฟองฤทธิ์
66 นาย วิรัตน์  แสงศรีจันทร์
67 นาย วิรุฬห์  ชอบเลี้ยงสัตว์
68 นาย วุฒินันท์  ศรีทองอุ่น
69 นาย ศฤงคาร  ร้องหาญแก้ว
70 นาย ศิริชัย  เลิศสหพันธ์
71 นาย ศิวภูมิ  วาระสิทธิ์
72 นาย ศุภกิตติ์  เรืองศรี
73 นาย สถาพร  บุตรศรี
74 นาย สมวัฒนชัย  เปี่ยมสะอาด
75 นาย สรกร  ธนจีรกิตต์
76 นาย สิทธิชัย  ตินะโส
77 นาย สิทธิพัทธ์  เหล็งหวาน
78 นาย สุทธิศักดิ์  นมเนย
79 นาย สุทินันท์  วิจันขันธ์
80 นาย สุภาษิต  กลยะนี
81 นาย ไสว  แสนท้าว
82 นาย อนุชา  อ่ำรอด
83 นาย อภิวัฒน์  เถาหอม
84 นาย อรรถสิทธิ์  โพธิ์พา
85 นาย อลงกรณ์  แก้วเรือน
86 นาย อัมรินทร์  คะสุระ
87 นาย อาซูมิง  เจะแว
88 นาย อุทัย  เมืองถาวร