The News
ประกาศรับสมัคร ปีงบประมาณ 2564 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 03 ตุลาคม 2016 เวลา 00:00 น.

ประกาศ การต่ออายุบัตรประจำตัว ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ

ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์

ของสถานตรวจสภาพรถ ณ ศูนย์ทดสอบยานยนต์ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 ยื่นคำขอฯ เวลา 08.30 - 09.00 น.

เวลาในการต่ออายุบัตร 1 วันทำการ

 

หลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้


1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว จำนวน 1 ใบ


2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ จำนวน 1 ใบ


3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน
หลักสูตรระยะสั้น สำหรับผู้ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์

เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ สำหรับสถานตรวจสภาพรถเท่านั้น


- หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาช่างอุสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ของวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสารพัดช่าง

วิทยาลัยการอาชีพ หรือสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จำนวน 3 รายวิชา ได้แก่

(1.) รหัสวิชา XXX-1101-3320 วิชา ระบบเครื่องยนต์

(2.) รหัสวิชา XXX-1101-5320 วิชา ระบบส่งกำลังรถยนต์

(3.) รหัสวิชา XXX-1101-6320 วิชา ระบบเครื่องล่างรถยนต์


** โดยรหัส 3 ตัวแรก (XXX) เป็นรหัสสถานศึกษา

 

 

 


 

 

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมและทดสอบผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์

เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ของสถานตรวจสภาพรถ ปีงบประมาณ 2564

ระยะเวลาการอบรม 5 วัน (วันจันทร์ - วันศุกร์)

โดยการคลิ๊ก สมัครฝึกอบรม (ด้านบน) ตลอด 24 ชั่วโมง

การชำระค่าลงทะเบียนต้องได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น

 

1. รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2563 (อยู่ระหว่างการเรียกอบรม)

2. รุ่นที่ 2/2564 ระหว่างวันที่

3. รุ่นที่ 3/2564 ระหว่างวันที่

4. รุ่นที่ 4/2564 ระหว่างวันที่

5. รุ่นที่ 5/2564 ระหว่างวันที่

6. รุ่นที่ 6/2564 ระหว่างวันที่

7. รุ่นที่ 7/2564 ระหว่างวันที่

8. รุ่นที่ 8/2564 ระหว่างวันที่

9. รุ่นที่ 9/2564 ระหว่างวันที่

10. รุ่นที่ 10/2564 ระหว่างวันที่

11. รุ่นที่ 11/2564 ระหว่างวันที่

12. รุ่นที่ 12/2564 ระหว่างวันที่

13. รุ่นที่ 13/2564 ระหว่างวันที่


** วัน เวลาการฝึกอบรมฯ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

 

เบอร์โทรติดต่อ 099 - 015 - 7114

 

เลขบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อโอนค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมฯ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 035-6-02333-8

ชื่อบัญชี เงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ (กรมการขนส่งทางบก)

 

การชำระค่าลงทะเบียนต้องได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น

 

***หมายเหตุ : ผู้ประสงค์เข้าอบรม ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้ทุกกรณี

 

 

ขั้นตอนในการดำเนินการหลังจากที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แล้ว


1. ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

2. แจ้งการชำระค่าลงทะเบียน โดยถ่ายภาพ สลิป หรือใบโอน ส่งมาที่

เบอร์ 099-015-7114 ID. LINE : newvisd

พร้อมแจ้ง ชื่อ - นามสกุล ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (ยื่นในวันลงทะเบียน) (ขอให้เตรียมเอกสารให้พร้อมในวันแรกของการฝึกอบรม)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เข้ารับการอบรม 1 ใบ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

3. รูปถ่ายขนาดนิ้ว จำนวนรูป (ไม่เกินเดือน)

4. สำเนาวุฒิการศึกษา (**สำหรับผู้ที่จะทำบัตรฯ** วุฒิการศึกษาต้องเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง คุณสมบัติของผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ

และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ พ.ศ. 2555) 1 ชุด

5. เอกสาร หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล ในกรณีที่มีการแจ้งเปลี่ยน 1ใบ

6. หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

 

การแต่งกาย

แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เสื้อคอมีปก รองเท้าหุ้มส้น (ห้ามใส่รองเท้าแตะ)

สำหรับบุคคลที่ไม่ได้สมัครผ่านทางระบบจะไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้

เนื่องจากรับจำนวนจำกัด

 

 


 

 

สื่อวีดีทัศน์การตรวจสภาพรถ


https://www.youtube.com/watch?v=AJ2mTA-Z3YM&list=PLZkWYbyagF3kxDAaEAeNK9kzileuDlFRA&t=8s&index=1

 

  

ข้อมูลสรุปเครื่องตรวจสภาพรถที่ผ่านการเห็นชอบแล้ว

สามารถตรวจสอบได้ที่ Web Link

1. เข้าไปที่ "ส่วนงานราชการ"

2. เข้าไปที่ "การให้ความเห็นชอบเครื่องตรวจสภาพรถ"

สถานที่ฝึกอบรม ณ ศูนย์ทดสอบยานยนต์ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

สามารถดูแผนที่ได้ https://www.facebook.com/data.dic

 

  

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2020 เวลา 09:15 น.