ผู้ผ่านการสอบ ตรอ. รุ่นที่ 6 / 2563 วันที่ 6 - 10 มค. 63 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 12:42 น.
1 นางสาว ธาวินี  พงษ์ชมพร
2 นางสาว ภัสสิริ  อนันตระ
3 นางสาว กฤษวดี  สืบเสาะ
4 นาย จิระพงษ์  ทรงแบ่ง
5 นาย วงศธร  จ่าภพ
6 นาย มาโนช  แสนทะวงษ์
7 นาย โสภณ  เสาะแสวง
8 นาย นพดล  แก้วสว่าง
9 นาย จตุรพล  นิลปาน
10 นาย ภูวนัย  ยอดสระดี
11 นางสาว ธันยมัย  สิริกิจ
12 นาย ณัฐวุฒิ  กรมแสนพิมพ์
13 นาย นนทวัฒน์  คิดดี
14 นาย พิพัฒน์  วงษ์วาฬ
15 นาย ธนรัชต์  กลิ่นกระจาย
16 นาย อนาวิน  พินโยยิ่ง
17 นาย ปรีชา  สมศรี
18 นาย สิปปภาส  ราชพัด
19 นาย นพดล  ทองไกรรัตน์
20 นาย สิริเชษฐ์  สหะวงศ์วัฒนา
21 นาย ปริญญา  รังษีสุวรรณ
22 นาย ภูธนบดี  เซี่ยงหวอง
23 นาย ทรงพล  เพียรพิจารณ์
24 นาง ภัคชลาพา  สาสะเดาะห์
25 นาย ศักดิ์ปาณัสม์  อนุจันทร์
26 นาย ชนะชัย  ด่างเหลา
27 นาย พัฒนา  สิบคำพระ
28 นาย สิทธิกร  บัวสาย
29 นาย นิลมิตร  กว้างสวาสดิ์
30 นางสาว ลลิตา  คำแสน
31 นาย นพรัตน์  กายา
32 นาย สุพจน์  วิริยะจิตสมบูรณ์
33 นาง อทิตยา  สัมฤทธิ์วงค์
34 นาย จิระปพนต์  แสนเย็น
35 นาย สิทธิชัย  พานน้อย
36 นางสาว เกนหลง  เกิดโต
37 นาย มณฑล  พันธุ์ชัย
38 นาย นฤพล  ชาติวรพงศา
39 นาย นครินทร์  ชาติวรพงศา
40 นางสาว นันทวรรณ  ชาติวรพงศา
41 นาย ทศพล  คำนำ
42 นาย อำนาจ  สมภาค
43 นาง วราภรณ์  สารบูรณ์
44 นาง กชพร  ธรรมโรจน์
45 นาย ฮัซซาน  เจะนะ
46 นาย ชนวีร์  มุสีสุทธิ์
47 นางสาว นันทนัช  จันทร์ลาด
48 นาย ศักดา  เปรุนาวิน
49 นางสาว พรรัชต์  เปรุนาวิน
50 นางสาว พราวทัศน์  ยงจินดารัตน์
51 นางสาว เกษรา  พุฒดำ
52 นาย ณรงค์เลิศ  ยงจินดารัตน์
53 นาย ประมาณ  คงพูล
54 นาย สมโชค  หลักหาญ
55 นาง สุเพ็ญทิพย์  หลักหาญ
56 นางสาว ศศิกานติ์  ฉิมเอียด
57 นาย พนมไพร  วังศรี
58 นาย สายัณห์  นาคปลัด
59 นาย เกียรติศักดิ์  แสงพา
60 นางสาว อารีรัตน์  สกุลโพน
61 นาย กิตติศักดิ์  ผิวอ้วน
62 นาย เจษฎา  ศรีสมวงค์
63 นาย นัทวุฒิ  บัวเลื่อน
64 นาย อำนาจ  ศรีชมชื่น
65 นาย นิพนธ์  สัมฤทธิ์วงค์
66 นาง สุนันทา  ชาติวรพงศา
67 นาย กิตติศักดิ์  แก้วภิรมย์
68 นาย จตุรงค์  วงค์เพชร
69 นาย วรากร  สุเป็ง
70 นางสาว กรรณิกา  สุปัญโญ
71 นาย ไชยพงศ์  วงค์สุพรรณ์
72 นาย สมพร  พันธุ์สวัสดิ์
73 นาย ศราวุฒิ  แก้วพูลศรี
74 นาย อานนท์  บุญแสน
75 นาย พิริยะ  เวหากาศ
76 นาย วิรุฬห์  พิเศษ